Καταστατικό

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Η ΕΛΛΑΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1
Σύσταση Εταιρείας.
Συνιστάται Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 επ. του ΑΚ και τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, που διέπουν την λειτουργία των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, ως αποτελούσα αυτοτελές νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 2
Επωνυμία-Σήμα-Έδρα-Διάρκεια
1.Η Επωνυμία της εταιρείας είναι: «Η ΕΛΛΑΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ».
Το σήμα που θα φέρει η εταιρεία (χρώματα άσπρο και μπλε) θα είναι

Η σφραγίδα της αστικής – μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Η ΕΛΛΑΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ»

2. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορυδαλλού της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς. Η εταιρεία με απόφαση των εταίρων μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της, χωρίς τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
Με απόφαση των εταίρων της εταιρείας η εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει παραρτήματα τόσο εντός, όσο και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.
3. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου. Ο θάνατος, η πτώχευση ή η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση οποιουδήποτε εταίρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, η οποία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

Άρθρο 3
Σκοποί – Μέσα
1. Σκοποί της αστικής εταιρείας, είναι:
_ Η αξιολόγηση φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών που ασκούν εξουσία στον χώρο της πολιτικής της διοίκησης και της οικονομίας.

_ Η δια νομίμων μέσων αξιολόγηση και εξάλειψη του εξωτερικού χρέους όλων των χωρών της Γης και η συνταγματική θεσμοθέτηση ισοσκελών κρατικών προϋπολογισμών.

_ Η ενδελεχής αξιολόγηση όλων των φυσικών πόρων όλων των χωρών ως και η εκμετάλλευση αυτών προς όφελος όλων των λαών.

_ Η χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής, αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών, προκειμένου να συντελέσει στην οικονομική ή και κοινωνική ανάπτυξη αυτών των χωρών και την καταπολέμηση της φτώχειας.

_ Η ενδυνάμωση των δεσμών με τους λαούς της γης, ομογενείς ή μη και η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας στα θέματα που τους αφορούν.

_ Η παροχή υπηρεσιών και μέριμνας προς τους πληθυσμούς των ανωτέρω χωρών με έμφαση στην παιδική ηλικία και τους νέους.

_ Η ανάπτυξη του εθελοντισμού στους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας και η εθελοντική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς άτομα ή ομάδες πληθυσμών που χρήζουν βοηθείας.

_ Η διεκδίκηση του Δικαίου, η προστασία και η διασφάλιση της Αξίας και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικότητας και η προστασία του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους καθώς και, ειδικότερα, της κοινωνικής γαλήνης και ειρήνης.

_ Η μελέτη και εκπόνηση επενδυτικών προγραμμάτων ενίσχυσης της Ελληνικής Εθνικής οικονομίας, προς τον αποκλειστικό σκοπό παραγωγής Ελληνικών Εθνικών προϊόντων.

_ Η κατασκευή και διαχείριση δικτύου διάθεσης Ελληνικών Εθνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

_ Η κατασκευή, η διαχείριση και η προώθηση ενημερωτικού διαδικτυακού σταθμού, καθώς και άλλων ενημερωτικών διαδικτυακών ιστότοπων, εργαλείων και μέσων.

_ Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

_ Η εκπόνηση, διαμόρφωση, προβολή, εισήγηση, δημοσίευση και υλοποίηση τεκμηριωμένων προτάσεων και μελετών που αφορούν το τρίπτυχο της βιώσιμης ανάπτυξης: περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία, με έμφαση ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων, β) την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την εξοικονόμηση ενέργειας, γ) την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, δ) τη μετάβαση στη βιώσιμη οικονομία, ε) την προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας και συνοχής και στ) τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών,

_ Η εκπόνηση μελετών και ερευνών για το θεσμικό, και νομικό πλαίσιο των πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος και την εφαρμογή τους ή μη στη χώρα ή αλλού, ακόμη και η διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη εφαρμογή και την αναμόρφωση του υπάρχοντος θεσμικού και νομικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος.

_ Η επιστημονική έρευνα και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αναφορικά με το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την αειφόρο ανάπτυξη και άλλες σχετικές τέτοιες θεματικές ενότητες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

_ Η εκπαίδευση μελών οργανώσεων και κάθε φυσικού προσώπου που εκδηλώνουν ενδιαφέρον ενασχόλησης με τους σκοπούς που εδώ παρατίθενται,

_ Η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων και διαλέξεων εκπαιδευτικού περιεχομένου, εκθέσεων αναφορικά με τον πεδίο ευθύνης και δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς και η δημοσίευση των μελετών και ερευνών σχετικών προς τους σκοπούς της Εταιρείας,

_ Η διοργάνωση δράσεων προκειμένου φορείς με. όμοιους με την Εταιρεία. σκοπούς να έρχονται σε επαφή με το κοινό και να επιδεικνύουν το έργο τους και τη δράση τους,

_ Η ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων με άλλα σωματεία, οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και εταιρείες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,

_ Η από κοινού συμμετοχή με εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή κάθε άλλο ενδιαφερόμενο ή ακόμη και η κατά μόνας δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης των εδώ παρατιθέμενων επιδιώξεων της εταιρείας.

_ Η παροχή συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς υφιστάμενες οργανώσεις ή ενώσεις προσώπων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και εν γένει προσώπων που σκοπεύουν και υλοποιούν παρεμβάσεις που άπτονται των δραστηριοτήτων της εταιρείας,

_ Η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς υπό σύσταση οργανώσεις και ενώσεις προσώπων, ανεξαρτήτως επιδιωκόμενης νομικής μορφής, που έχουν όμοιους με την εταιρεία σκοπούς,

_ Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, όπως η από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών της Εταιρείας και των επωφελούμενών της και βεβαίως των πολιτών της χώρας μέσα από τη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, την δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας και την συμφιλίωση του τρόπου ζωής με το περιβάλλον,

_ Η ενδυνάμωση των οικονομικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ακολούθως μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας μέσω της οριζόντιας και ισότιμης δικτύωσης απάντων των επωφελούμενων Φορέων και Οργανώσεων αυτής, αλλά και δικτύωσης της ίδιας με άλλους φορείς ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό,

_ Η διοργάνωση εθελοντικών κοινωφελών δράσεων και παρεμβάσεων σε τοπικό ή εθνικό ή διεθνές επίπεδο, με συμμετοχή μελών της Εταιρείας και επωφελούμενων προσώπων, έχουσες ως κύριο αλλά όχι μοναδικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, τη διασύνδεσή των επωφελούμενων με την τοπική κοινωνία, την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού, την ανάπτυξη της κοινωνικής υπευθυνότητας και την ενεργή κοινωνική τους δράση,

_ Η προώθηση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, των νέων και παραδοσιακών πρακτικών, τεχνικών και τεχνολογιών προστασίας του περιβάλλοντος,

_ Η δημιουργία δικτύου προσώπων που παρέχουν πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα ή το εξωτερικό σε αντικείμενα που άπτονται των σκοπών της εταιρείας,

_ Η παραγωγή και συμπαραγωγή, αξιοποίηση και εκμετάλλευση τηλεοπτικών και άλλων παραγωγών οπτικοακουστικών ή μουσικών, ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών, κινηματογραφικών ή άλλου συναφούς είδους παραγωγών, ακόμη και διαδικτυακών πλατφορμών, με θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων της Εταιρείας,

_ Η δημιουργία διεθνούς δικτύου οργανώσεων με παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς, υπό κοινή αιγίδα, ως ένας διεθνής οργανισμός, ακόμη και δικτύωση των φορέων αυτών με όλους τους τρόπους, ακόμη και με διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας, με στόχο τη διάδοση των θέσεων, της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, των πρακτικών της Εταιρείας, καθώς και των ιδεών που πρεσβεύει και προωθεί,

_ Η συγκρότηση και διαχείριση εθελοντικών ομάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό που εμπνέονται από τους σκοπούς και τις αρχές της εταιρείας,

_ Η συμμετοχή και ανάπτυξη ανθρώπινων δικτύων και θεσμών αλληλεγγύης καθώς και συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς δράσεις ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας,

_ Η επίτευξη διασυνοριακής συνεργασίας και συμπαράστασης, ευρωπαϊκών ή διεθνών θεσμών ή φορέων με βάση την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την εκπαίδευση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον πολιτισμό και κάθε άλλη μορφή,

_ Η έκδοση και διανομή σε εταίρους, μέλη ή το κοινό, περιοδικού ή άλλου εντύπου ή άλλου ηλεκτρονικού υλικού, σχετικά με συναφή με τους σκοπούς της Εταιρείας, θέματα.

2.Για την επίτευξη των σκοπών της, ήτοι ως μέσα επίτευξης των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή της, την εμπειρία και τις γνώσεις των μελών της καθώς και άλλων ατόμων που θα διαθέτουν σχετικές γνώσεις και εμπειρία, να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς και ομοσπονδίες κάθε φύσεως που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να προβαίνει εν γένει σε κάθε πρόσφορη κατά την κρίση της απαιτούμενη ενέργεια. Ειδικότερα δύναται:

Α´. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δράση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε οποιαδήποτε Εταιρεία ή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή κοινωφελή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ακόμη και με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) παρόμοιου σκοπού, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κλπ.

Β´. Να ιδρύει γραφεία, εργαστήρια, υποκαταστήματα, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στη xώρα και το εξωτερικό.

Γ´. Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Δ´. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση έργο σύμβαση εθελοντικής εργασίας) και μορφή συνεργασίας για την επίτευξη των σκοπών της.

Ε´. Να διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ειδικευόμενους φορείς ή συλλογικότητες που αναφέρονται ή αφορούν τους σκοπούς της.

ΣΤ´. Να δημιουργήσει ιστοσελίδα, να διαχειρίζεται αυτή και να προβάλλει την Εταιρεία και τις δράσεις της με κάθε τρόπο στο διαδίκτυο ή σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προβολής.

Ζ´. Να δανείζει, δανείζεται, χρησιδανείζει, χρησιδανείζεται, αποκτά κατά κυριότητα, μισθώνει ή εκμισθώνει από/σε τρίτους ή εταίρους ή μέλη της, μηχανήματα, ακίνητα, αντικείμενα ή εξοπλισμό σχετικό με τους σκοπούς και τις δραστηριότητές της.

Η´ Να συνεργάζεται με δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά και τεχνικά ιδρύματα, όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο την πρόσκληση και συμμετοχή των ωφελούμενων, ακόμη και διδασκάλων αυτών, σε ημερίδες, σεμινάρια, παρουσιάσεις και να παρέχει παντός είδους εκπαιδευτικό ή ενημερωτικό υλικό.

Θ´ Να εκπονεί μελέτες και έρευνες για κάθε ζήτημα που άπτεται στις δραστηριότητές της.

Ι´ Να απασχολείται στην εκπόνηση, προετοιμασία, υποβολή προτάσεων και σχεδίων για χρηματοδότηση από ιδιωτικούς ή δημόσιους, εθνικούς ή διεθνείς φορείς καθώς επίσης και να υποστηρίζει, εκτελεί και διεκπεραιώνει και υλοποιεί τούτες.

ΙΑ´ Να διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις και εν γένει να πραγματοποιεί όλες τις συναφείς με τους σκοπούς της εκδηλώσεις.

ΙΒ´ Να αποκτά πρόσβαση σε κάθε Εθνικό ή Διεθνές Ταμείο Χρηματοδότησης, Επιχειρηματικότητας ή Ανάπτυξης ή να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με ΟΤΑ κάθε βαθμού, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει κάθε είδους φορέα του Δημοσίου για την επίτευξη των σκοπών της.

ΙΓ´ Να ερευνά, μελετά ή/και υλοποιεί εκπαιδευτικά έργα και εν γένει κάθε είδους πρόγραμμα που έχει σχέση ή αναφέρεται στους σκοπούς της.

ΙΔ´ Να παράγει και διαθέτει έντυπο και ηλεκτρονικό επικοινωνιακό υλικό.

ΙΕ´ Να διοργανώνει και να υλοποιεί εκθέσεις κάθε είδους εικαστικών, φωτογραφίας, βιντεοσκοπήσεων, δρωμένων παιχνιδιού, αγώνων, θεατρικών παραστάσεων, κ.λπ. ή να συμμετέχει σε τέτοιες δράσεις.

ΙΣΤ´ Να δημιουργήσει δανειστική βιβλιοθήκη και κέντρο πληροφόρησης.

ΙΖ´ Να επιδιώκει τη δικτύωση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σύμπραξη κι ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού κι εμπιστοσύνης με κάθε νομικό πρόσωπο εθνικό ή διεθνές για την επίτευξη των σκοπών της, να συνεργάζεται με Ο.Τ.Α. κάθε βαθμού, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, και εν γένει κάθε είδους φορέα του Δημοσίου, άλλους φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, σχολεία, παιδικά εργαστήρια (θεάτρου, δημιουργικής απασχόλησης κτλ), συλλόγους, μουσεία, ιδρύματα, πολιτιστικούς χώρους, εκπαιδευτικούς χώρους, αθλητικούς χώρους, εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς, πανεπιστημιακά δίκτυα, συνεταιρισμούς, επιμελητήρια, εθελοντές για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την υποβολή και υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και προτάσεων, που έχουν σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΙΗ´ Να σχεδιάσει, συμμετάσχει, διοργανώσει, παρουσιάσει, υλοποιήσει ραδιοτηλεοπτικές, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, διαδικτυακές ή άλλου, συναφούς είδους, παραγωγές που αφορούν στους σκοπούς της.

ΙΘ´ Να παράσχει υπηρεσίες συμβούλου για τον σχεδιασμό, υλοποίηση, διαχείριση έργων που αφορούν κάθε τι που άπτεται των σκοπών του Φορέα.

ΙΙ´ Να επιμορφώσει, εκπαιδεύσει και καταρτίσει τα μέλη της Εταιρείας, ή τρίτους μέσω της συμμετοχής και της έμπρακτης ενασχόλησής τους στις δραστηριότητες της Εταιρείας, καθώς και να διοργανώσει επιμορφωτικά μαθήματα, σεμινάρια και κάθε άλλη επιμορφωτική δραστηριότητα σχετική με τους σκοπούς της.

– ΙΚ´ Να ασκεί οποιαδήποτε μορφή οικονομικής δραστηριότητας, όπως διάθεση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, σχετικών με τους σκοπούς και τις δράσεις της σε τρίτους, ακόμη και επ’ αμοιβή για την οικονομική της επιβίωση, τη χρηματοδότηση των σκοπών και την εν γένει λειτουργία της.

ΙΛ´ Για την επίτευξη των στόχων της η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και δράση που να ενισχύει το έργο της και να υποβάλει προτάσεις για συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, την αξιοποίηση κοινοτικών ενισχύσεων, διαπεριφερειακών και διαδημοτικών κοινοτικών, διεθνών προγραμμάτων ή άλλων οικονομικών πόρων- προγραμμάτων.

ΙΟ´ Να συμμετέχει σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια νομικά πρόσωπα που είτε θα ιδρύσει ή θα εισρεύσει κατόπιν της ίδρυσής τους με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Παράλληλα, η Εταιρεία δύναται να συνάπτει συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που αφορούν στους σκοπούς της εταιρείας και να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και ενδεικτικά τέτοια είναι:
_ Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ανθρωπιστικού χαρακτήρα και αντίστοιχης βοήθειας. Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της επιστημονικής συνεργασίας καθώς και πρωτοβουλιών που προωθούν την κοινωνική και διεθνή αλληλεγγύη.

_ Η πραγματοποίηση πολιτιστικών και επιστημονικών ανταλλαγών. Η οργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων και εκδηλώσεων πάσης φύσεων που ευαισθητοποιούν περισσότερους πολίτες στο σκοπό της εταιρείας.

_ Η έκδοση παντός είδους εντύπου και η παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.

_ Η ίδρυση διαδικτύων πολιτιστικών σε συνεργασία με άλλους ομοειδείς φορείς.

_ Η συμμετοχή της Εταιρείας, μόνης ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, την προώθηση της έρευνας, την εκπαίδευση και την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και την εν γένει προώθηση των σκοπών της. Η καταχώρηση της εταιρείας στο Ειδικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

_ Η δημιουργία άλλων φορέων, άμεσα ή έμμεσα εξαρτημένων από αυτήν για την επίτευξη ειδικών ή ορισμένων εκ των σκοπών της. Η διάθεση των πόρων της θα γίνεται και μέσω κοινωφελών οργανισμών, ιδρυμάτων ΜΚΟ και άλλων φορέων, καθώς και κρατικών φορέων Νοσοκομείων, υπηρεσιών κλπ.

_ Η Εταιρεία μπορεί να δημιουργεί και να λειτουργεί βιβλιοθήκες, ιστότοπους, ιστοσελίδες, ιστολόγια, διαδραστικά portal, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές παραγωγές και εκπομπές, συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις που προάγουν την πραγμάτωση των σκοπών της και εκδίδει ανακοινώσεις στον τύπο και τα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ).

_ Η Εταιρεία μπορεί να εκτυπώνει, εκδίδει και διανέμει πληροφοριακά και ενημερωτικά έντυπα, βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες, να εκπονεί και δημοσιεύει έρευνες, δημοσκοπήσεις, μελέτες, εκθέσεις και προγράμματα, να συντάσσει και επεξεργάζεται σχέδια νόμων, τροπολογιών και πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και να συνδράμει επιστημονικά το έργο των βουλευτών και ευρωβουλευτών που στηρίζουν τις θέσεις της, με τη σύνταξη, επεξεργασία και τεκμηρίωση ερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, επερωτήσεων, επίκαιρων ερωτήσεων, διακρατικών και διακομματικών ερωτήσεων.

Άρθρο 4
Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (3.400 €) και σχηματίζεται από ισόποσες δόσεις των διακοσίων ευρώ (200€) εισφορές απάντων των μελών της εταιρείας.

Άρθρο 5
Μέλη – Υποστηρικτές – Όργανα της Εταιρείας

1. Τα μέλη διακρίνονται σε: i. Τακτικά, ii. Συμβουλευτικά, iii. Επίτιμα

i. Τακτικά Μέλη

α) Είναι τα ιδρυτικά μέλη ως και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο εισέρχεται ως εταίρος στην εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Τα τακτικά μέλη μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Ο αριθμός των τακτικών μελών δεν δύναται να υπερβεί τα είκοσι (20).

γ) Τακτικά μέλη δεν δύναται να είναι πολιτικά πρόσωπα, όπως βουλευτές ευρωβουλευτές, μέλη κυβερνήσεως, μέλη ανωτάτων κομματικών οργάνων, κεντρικών επιτροπών ή εκτελεστικών γραμματειών.

δ) Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αναστέλλεται σε περίπτωση που το τακτικό μέλος καταστεί «πολιτικό πρόσωπο» και κατά τη διάρκεια που διαρκεί η πολιτική του ιδιότητα καθώς και ένα έτος μετά την περάτωση της ανωτέρω ιδιότητας.

ε) Οι θέσεις του τακτικού μέλους εν αναστολή παραμένει κενή.

ii. Συμβουλευτικά Μέλη

Ως συμβουλευτικά μέλη με δικαίωμα παρακολούθησης της δράσης της εταιρείας και συμμετοχής στις Γενικές συνελεύσεις χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου μπορούν να γίνουν δεκτά φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να προσφέρουν για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας, καθώς και πολιτικά πρόσωπα τα οποία δεν δύνανται να είναι τακτικά μέλη. Συμβουλευτικά μέλη γίνονται αυτοδικαίως τα τακτικά μέλη, των οποίων η ιδιότητα ανεστάλη λόγω της συμμετοχής τους σε πολιτικά κόμματα κατά τα ανωτέρω.

iii. Επίτιμα Μέλη

Μπορούν να γίνουν πρόσωπα που έχουν διακριθεί για το κοινωνικό ή πνευματικό τους έργο. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν στην λειτουργία των οργάνων της εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις.

2. Όλα τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Για να εκλεγεί ένα νέο μέλος τακτικό, συμβουλευτικό ή επίτιμο, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων τακτικών μελών στην γενική συνέλευση. Οι Υποστηρικτές δεν υπόκεινται σε διαδικασία εκλογής. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εφόσον υπάρχει γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, στην οποία ρητά αναφέρει ότι αποδέχεται το ισχύον καταστατικό και την εισφορά που θα καταβάλει.

Η ως άνω αίτηση δέον να προσυπογράφεται υπό τριών τακτικών μελών.

3. Για να διαγραφεί μέλος απαιτείται πλειοψηφία του συνόλου των τακτικών μελών. Η αυτή πλειοψηφία απαιτείται για την επανεγγραφή διαγεγραμμένου μέλους. Σε κάθε περίπτωση προαπαιτείται σχετική πρόταση από τρία τουλάχιστον τακτικά μέλη.
4. Εκτός των μελών θα υπάρχει και κατάλογος υποστηρικτών στο οποίο θα εγγράφονται πολίτες από οποιαδήποτε χώρα που θέλουν να υποστηρίξουν τους σκοπούς της εταιρείας.

5. ΟΡΓΑΝΑ. Τα όργανα της εταιρείας είναι: Η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και οι επιστημονικές επιτροπές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 6
Αρμοδιότητες.

1. Στη Γενική Συνέλευση των μελών μετέχουν όλα τα τακτικά μέλη της εταιρείας ακόμα και δια των νόμιμων εκπροσώπων τους ή των αναπληρωτών τους. Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτά ακόμα τα απόντα ή διαφωνούντα μέλη της.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί τροποποιήσεως του καταστατικού, περί εκλογής και παύσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του προϋπολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων της Εταιρείας, λύσης της Εταιρείας και τους κατά τη λύση τρόπους διάθεσης της περιουσίας της, της εισόδου νέων μελών ή του αποκλεισμού μέλους της Εταιρείας και της απαλλαγής των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται με πρωτοβουλία του ΔΣ τουλάχιστον μία φορά το χρόνο (τακτική, γενική συνέλευση). Έκτακτη ΓΣ μπορεί να συνέλθει είτε με απόφαση του ΔΣ είτε όταν τουλάχιστον τρία τακτικά μέλη υποβάλλουν σχετικό αίτημα στον πρόεδρο υποδεικνύοντας και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Αρχαιρεσίες διενεργούνται ανά τετραετία και η γενική συνέλευση έκτακτη ή τακτική εκλέγει τα μέλη του ΔΣ.

4. Οι συνεδριάσεις της ΓΣ δεν είναι δημόσιες. Καλούνται με απλή ειδοποίηση του προέδρου προς όλα τα μέλη, δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα. Η ειδοποίηση περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

5.ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

α) Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται τουλάχιστον τα δύο τρίτα των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία- συγκαλείται επαναληπτική με πρόσκληση του προέδρου εντός δεκαπέντε ημερών τουλάχιστον. Μέλος που απουσιάζει δύναται να εκπροσωπηθεί από άλλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο δυο από τα απουσιάζοντα μέλη. Τα θέματα και οι αποφάσεις της ΓΣ καταγράφονται στο βιβλίο των πρακτικών από ειδικό γραμματέα με την επιμέλεια του προέδρου και του γενικού γραμματέα της Εταιρείας.

β) Με πρωτοβουλία του Προέδρου η ΓΣ εκλέγει τον προεδρεύοντα της συνεδριάσεως καθώς και εφορευτική επιτροπή για την διενέργεια αρχαιρεσιών.

γ) Η πρώτη ΓΣ κατά την οποία θα εκλεγούν και τα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί με την πρωτοβουλία της προσωρινής διοικούσας επιτροπής εντός τριμήνου από τη σύσταση της εταιρείας.

δ) Κάθε Γ.Σ. που συγκαλείται με επαναληπτική πρόσκληση του Προέδρου είναι: επαναληπτική Γ.Σ. και βρίσκεται σε απαρτία πλέον όσα μέλη της και αν παρίστανται.

ε) Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

στ) Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την έννοια των όρων του καταστατικού, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων επιλύεται με απόφαση της Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 7
Σύνθεση Δ. Σ.
1. Η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές (5 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι τετραετής (4) έτη. Όλα τα μέλη του ΔΣ είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

3. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της μπορεί να παύσει μέλος ή μέλη του ΔΣ για σπουδαίο λόγο.

4. Όταν αποχωρήσει κάποιο από τα μέλη του ΔΣ πριν λήξει ο χρόνος θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, τα εναπομείναντα μέλη υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό μέλος του ΔΣ σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε.

Η εκλογή των νέων μελών υπόκειται στην έγκριση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μετά από τη διαδικασία συμπλήρωσης των μελών, που αποχώρησαν.

Σε κάθε περίπτωση, οι πράξεις του προσωρινού μέλους του ΔΣ, που θα διενεργηθούν από εκλογή του μέχρι την τυχόν μη έγκριση του από τη ΓΣ, λογίζονται έγκυρες. Ως χρόνος θητείας του προσωρινού μέλους του ΔΣ, που εκλέγεται σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο, θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος θητείας που είχε το μέλος ΔΣ το οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

5. Στα μέλη του ΔΣ χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, της οποίας το ύψος ορίζεται προσωρινά από το ΔΣ και εγκρίνεται από την πρώτη τακτική ΓΣ.

6. Ο αριθμός των μελών του ορίζεται και αλλάζει με απόφαση της ΓΣ η οποία δεν αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

7. To διοικητικό συμβούλιο διαμορφώνει την πολιτική της εταιρείας και αποφασίζει επί παντός θέματος που αφορά τη λειτουργία του τηρώντας τις αποφάσεις της ΓΣ και τις διατάξεις του καταστατικού.

8. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς και οικονομικούς υπολογισμούς. Η μισθοδοσία και οι πάσης φύσεως χρηματικές απολαβές του διευθυντού του προσωπικού των γραφείων, των μελών των επιστημονικών επιτροπών, των εξωτερικών συνεργατών, καθώς και άλλων στελεχών της εταιρείας καθορίζονται και ελέγχονται από το ΔΣ.

Β.- Στις αποκλειστικές αρμοδιότητες του Δ.Σ περιλαμβάνονται:

Ι.Η εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία της εταιρείας.
ΙΙ.Η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

ΙΙΙ.Η κατάρτιση ισολογισμού, εκθέσεως πεπραγμένων, προϋπολογισμού και οικονομικών καταστάσεων κάθε εταιρικής χρήσης.
ΙV.Η κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δράσης καθώς και απολογισμού κατά την ολοκλήρωσή του.

V. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για προγράμματα, δράσεις ή μέρος αυτών.

Γ.- Το Δ.Σ μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε τρίτον, εταίρο ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Δ.- Πράξεις του Δ.Σ, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει, ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Ε.- Περιορισμοί της εξουσία τους Δ.Σ της Εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν καταστατικό ή από απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, εκτός αν εκφεύγουν των σκοπών του παρόντος καταστατικού.

ΣΤ.- Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, η οποία μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας και εφόσον αναφέρονται θέματα προς συζήτηση. Έκτακτα, μπορεί να συνεδριάσει οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του.

Ζ.- Μέλος του Δ.Σ που αδικαιολόγητα δεν μετέχει σε πέντε (5) τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος και η κενή θέση συμπληρώνεται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.

Η.- Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το τρία (3) μέλη του.

Θ.- Οι αποφάσεις του Δ.Σ περί εγκρίσεως ή απορρίψεως οποιουδήποτε θέματος που τίθεται προς συζήτηση, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, τότε το θέμα παραπέμπεται υποχρεωτικά σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

I.- Για τις αποφάσεις του Δ.Σ τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. Υπόχρεος για την τήρηση των πρακτικών είναι ο Γραμματέας του Δ.Σ. Αντίγραφά τους δύναται να εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
9. Με την επιμέλεια ταυ προέδρου τηρείται βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων του ΔΣ.

Άρθρο 8
Σύγκληση ΔΣ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία (1) φορά ανά δύο (2) μήνες και συζητά τα θέματα, που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, που έχει προηγουμένως αποσταλεί σε όλα τα μέλη και σε έκτακτη συνεδρίαση, όποτε ο Πρόεδρος αυτού κρίνει τούτο απαραίτητο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και όταν ζητήσουν έκτακτη σύγκληση τρία (3) μέλη του, οπότε ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει εκτάκτως το ΔΣ μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα θέματα προς συζήτηση.

3. Ο Πρόεδρος του ΔΣ μπορεί να συγκαλέσει το ΔΣ και εκτός της έδρας της Εταιρείας, δηλαδή στους χώρους κάποιου παραρτήματος της Εταιρείας ή και αλλού.

4. Όλα τα θέματα της σύγκλησης και συνεδρίασης του ΔΣ της Εταιρείας δύνανται να πραγματοποιούνται με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων, ήτοι τηλεδιάσκεψη, σελίδα ελεγχόμενης πρόσβασης στο internet για τα μέλη του ΔΣ, αποστολή πρόκλησης και θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών (επέχουσα θέση διαλογικής συζήτησης) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λ.π.

Άρθρο 9

Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου – Γραμματέα – Ταμία – Μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά τη συγκρότησή του συνεδρίαση, εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των παρισταμένων μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από το αρχαιότερο μέλος του ΔΣ.

Άρθρο 10

Απαρτία και Λήψη αποφάσεων.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία (3) μέλη αυτού. Κάθε μέλος του ΔΣ θα πρέπει να παρευρίσκεται σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις κατ’ έτος, άλλως ο Πρόεδρος του ΔΣ οφείλει να ζητήσει την αντικατάσταση του από την ΓΣ.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του και εφόσον υπάρχει απαρτία.

3. Κάθε μέλος έχει μια ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Στο ΔΣ δύναται να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Νομικός Σύμβουλος.

5. Για τις αποφάσεις του ΔΣ και τη συνοπτική αλλά πλήρη και σαφή αιτιολόγηση τους, τηρούνται πρακτικά. Για κάθε συνεδρίαση του ΔΣ συντάσσεται ένα πρακτικό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ.

6. Κανένα μέλος του ΔΣ δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του εάν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ, τα οποία προορίζονται για τις δικαστικές και άλλες αρχές επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το ΔΣ είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη, που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στην επιδίωξη του σκοπού της και στην εκπροσώπηση της, καθώς και στην εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων, για τα οποία μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

2. Το ΔΣ δύναται να ορίσει Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας προσδιορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες και την αμοιβή του. Ο Γενικός Διευθυντής παρίσταται χωρίς ψήφο σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ και ενημερώνει σχετικά με θέματα της αρμοδιότητας του.

3. To ΔΣ μπορεί να εξουσιοδοτήσει με απόφαση του το Γενικό Διευθυντή για
ενέργειες συναφείς με το αντικείμενο της αρμοδιότητας του, όπως επίσης μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή και κάποιο από τα μέλη του για να προβούν σε ενέργειες ή να ασκήσουν αρμοδιότητες, που ανήκουν σε αυτό. Οι εξουσιοδοτήσεις ή εντολές αυτές πρέπει να είναι πάντοτε ειδικές και ορισμένες και δεν απαλλάσσουν τα μέλη του ΔΣ από την ευθύνη τους για τον τρόπο και το περιεχόμενο της ενέργειας, στην οποία προέβη ο εντολοδόχος ή ο εξουσιοδοτούμενος.

4. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι παντός τρίτου και κάθε αρχής,
δικαστικής, διοικητικής και Τραπεζών στην ημεδαπή και αλλοδαπή ασκείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, τα καθήκοντα του ασκεί ο Αντιπρόεδρος και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, άλλο μέλος του ΔΣ, που ορίζεται από αυτό. Το ΔΣ μπορεί να αναθέσει την ως άνω εκπροσώπηση του στο Γενικό Διευθυντή ή σε άλλο μέλος του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει δε για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού. Δύναται ακόμα να υπογράφει συμβάσεις με τρίτους, να προσλαμβάνει το απαιτούμενο προσωπικό και να συνάπτει δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα ή τρίτους προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας.

Τα ειδικότερα καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κυρίως τα ακόλουθα:
Ο Πρόεδρος

εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ., διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες του Δ.Σ., δίνει εντολή για την εκτέλεση κάθε δαπάνης την οποία συνυπογράφει με τον Ταμία, επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμείου, θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο το Ταμείο, όσες φορές αυτό κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί έστω από ένα μέλος του Δ.Σ., έχει την ευθύνη της διοίκησης του προσωπικού και επιλύει κάθε επείγον λειτουργικό ζήτημα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας και την επίτευξη του σκοπού της.

_ Είναι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας και έχει την ευθύνη διασφάλισης του κύρους αυτής και υλοποίησης των αποφάσεων του Δ.Σ και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο της εταιρείας.

_ Εκπροσωπεί την εταιρεία εξώδικα και δικαστικά ενώπιον οιασδήποτε Δημοσίας Αρχής, τραπέζης, φυσικού ή νομικού προσώπου της Ελλάδος ή του εξωτερικού καθώς και ενώπιον τρίτων, εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά για κάποιο θέμα εκπροσώπησης, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. _ Εκπροσωπεί την εταιρεία και επί θεμάτων που αφορούν την πρόσληψη, απόλυση και εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση μελλοντικού προσωπικού της Εταιρίας.

_ Οι πράξεις του Προέδρου της εταιρείας που ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της εταιρείας, την δεσμεύουν, εφόσον ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό.

_ Συνομολογεί, πάντοτε κατόπιν αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, κάθε είδους συμβάσεις δεσμεύοντας την εταιρεία πάντοτε σύμφωνα με τον σκοπό της.

_ Υπογράφει κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό, που αφορά τις αρμοδιότητες του Δ.Σ εκτός εάν το Δ.Σ ορίσει διαφορετικά.

_ Υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ και το ενημερώνει για την καλή εφαρμογή τους.

_ Ελέγχει την οικονομική λειτουργία της εταιρείας και φροντίζει για την ένταξη των δράσεών της στους οικονομικούς πόρους που διατίθενται.

_ Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της εταιρείας εν γένει και για το ταμείο, έχει την ευθύνη εκτέλεσης των αποφάσεων, προς τρίτους για οικονομικά θέματα καθώς και για την είσπραξη των εσόδων από κάθε πηγή και των πληρωμών προς τρίτους.

_ Ο Πρόεδρος ορίζεται κατά κανόνα και ως οικονομικά υπεύθυνος για τα προγράμματα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ε.Ε. και παντός άλλου τρίτου. Για τις λοιπές συναλλαγές της Εταιρίας με οποιαδήποτε Τράπεζα, Πιστωτικό Ίδρυμά, ή οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά αναφερομένων, του ανοίγματος και του κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών οιασδήποτε φύσης της Εταιρίας της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων παραστατικών αξίας, παραλαβή φορτωτικών, συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συμβάσεις δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό χωρίς περιορισμό, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων από λογαριασμούς οποιοσδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρίας, η Εταιρία δεσμεύεται δια της υπογραφής του Πρόεδρου (Νόμιμου Εκπρόσωπου).

Ο Πρόεδρος, σε περίπτωση κωλύματος, δικαιούται να εξουσιοδοτήσει άλλον εταίρο για την διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και δίδεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του Προέδρου από αρμόδια αρχή.

Ο Αντιπρόεδρος

Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν ο τελευταίος κωλύεται ή απουσιάζει.

Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ.,
τηρεί το μητρώο μελών, φυλάσσει τη σφραγίδα της Εταιρείας, επιμελείται για την αρχειοθέτηση των φακέλων και την αλληλογραφία της Εταιρείας.

Τον Γενικό Γραμματέα κωλυόμενο αντικαθιστά ένας από τους συμβούλους που θα ορίζει το Δ.Σ.

Ο Ταμίας

Ο Ταμίας εκπροσωπεί την ως άνω αστική – μη κερδοσκοπική – εταιρεία σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ανοίγει, να κινεί, να διαχειρίζεται και να κλείνει λογαριασμούς καταθέσεων ταμιευτηρίου, να παραλαμβάνει κάρτες κινήσεως λογαριασμών σε αυτόματα εξωτερικά μηχανήματα Τραπεζών, να λαμβάνει γνώση των οικείων κωδικών, να λαμβάνει κωδικούς e-banking και να υπογράφει κάθε σχετική δήλωση, όπως επίσης και να παραλαμβάνει βεβαιώσεις κινήσεως των σχετικών λογαριασμών, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό.

Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα λογιστικά και τα ηλεκτρονικά εμβάσματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το καταστατικό και τα πρακτικά των συνελεύσεων των ιδρυτικών μελών – εταίρων. Είναι προσωπικά υπεύθυνος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια χρημάτων, πληρωμή χωρίς ένταλμα και οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία, που προέρχεται από ενέργειες του. Με το παρόν καταστατικό ορίζεται, ότι οφείλει να εκτελεί τις συναλλαγές χωρίς να διακινεί μετρητά χρήματα. Εφ’ όσον όλες οι συνδρομές και συμμετοχές της εταιρείας καταβάλλονται αποκλειστικά με τραπεζικές κινήσεις, κατά τον ίδιο τρόπο όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω του web banking, πλην των μικροδαπανών, οι οποίες πραγματοποιούνται με μετρητά και για τις οποίες αποδίδει αναλυτική κατάσταση στα ιδρυτικά μέλη – εταίρους στο τέλος έκαστου μήνα. Οι αμοιβές των μελών που παρέχουν υπηρεσίες προς την εταιρεία και οι υπηρεσίες κοινωνικών παροχών κτλ., πραγματοποιούνται με πάγιες εντολές ηλεκτρονικών πληρωμών. Τυχόν έκτακτα έξοδα καλύπτονται επίσης με ηλεκτρονικές εντολές μετά την έγκριση από τα ιδρυτικά μέλη – εταίρους.

Ο Ταμίας φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Στην αρχή κάθε διμήνου υποβάλει στο ΔΣ συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου διμήνου. Ο Ταμίας υποβάλει στην ετήσια Τακτική Συνέλευση τον απολογισμό της διαχειρίσεως του έτους που έληξε. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, χρέη ταμία μπορεί να ασκεί άλλο μέλος του ΔΣ κατόπιν προηγούμενης σχετικής απόφασης του ΔΣ.

Τα υπόλοιπα μέλη του Δ,Σ. συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα που ορίζει το Δ.Σ. βάσει του εσωτερικού κανονισμού ή η Γενική Συνέλευση των εταίρων, επικουρούν κατά περίπτωση, τα υπόλοιπα μέλη στην διεκπεραίωση των καθηκόντων τους.

Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη και απόλυση του υπαλληλικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού ως κάτωθι:
Α) Προσλαμβάνει το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να δημιουργήσει μια υπηρεσία από ειδικούς τεχνοκράτες, συμβούλους και λοιπό βοηθητικό προσωπικό που να συντελέσει στην καλύτερη επίτευξη των στόχων του.

Β) Αναθέτει σε τρίτους την πραγματοποίηση μελετών, ερευνών και εργασιών, με εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Εσωτερικού Κανονισμού.

Γ) Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας. Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει την όλη οργάνωση και κατανομή αρμοδιοτήτων των στελεχών της Εταιρείας, μέσα στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού κα διευκρινίζει κάθε θέμα εσωτερικής λειτουργίας. Η τροποποίηση, διόρθωση, ερμηνεία ή συμπλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού, επιτρέπεται με νεότερη εισήγηση του Δ.Σ και σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απόλυτη πλειονοψηφία των μελών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 12
Έσοδα – Οικονομική Διαχείριση.

1. Έσοδα για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, πέραν του κεφαλαίου
της Εταιρείας (αρχικώς καταβεβλημένου ή μεταγενεστέρως αυξηθέντος με την είσοδο νέων μελών) αποτελούν:
α) Δωρεές ή επιχορηγήσεις των εταίρων προς κάλυψη όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας και ειδικότερα έξοδα ίδρυσης, μετακίνησης, λειτουργικά και λοιπά έξοδα.

β) Έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα της Εταιρείας, η οποία είναι σύμφωνη με τους σκοπούς της, καθώς και από ευρωπαϊκές, εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιχορηγήσεις των δημόσιων υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, που παρέχονται για την υποστήριξη του σκοπού της.

γ) Κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.
2. Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό, νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της διέπεται υπό τις διατάξεις των άρθρων 718 επ. του ΑΚ. Η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις έναντι του δημοσίου ή και τρίτων βαρύνει όλους τους συμβαλλόμενους κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός (Άρθρο 750 του Α.Κ.).

3. Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της εταιρείας δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους εταίρους της. Τα αποθεματικά, που μπορεί να προκύψουν από τα πλεόνασμα των εσόδων, διατίθενται για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας ή παραμένουν ως αποθεματικά στην Εταιρεία με απόφαση του ΔΣ.

4. Η Εταιρεία με απόφαση του ΔΣ είναι δυνατόν, και εφόσον τα οικονομικά της το επιτρέπουν, να επιστρέψει μέρος ή το σύνολο των εισφορών (αποπληθωρισμένων) σε μέλη της, που αποχωρούν. Ουδεμία όμως ευθύνη της Εταιρείας ή των μελών του ΔΣ υπάρχει, ούτε αξίωση μπορεί να εγερθεί κατ’ αυτών αν δεν επιστραφεί το σύνολο ή μέρος των εισφορών.

5. Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης, συντάσσεται από το ΔΣ και παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση των μελών προς έγκριση ο ισολογισμός της προηγούμενης χρήσης και ο οικονομικός προϋπολογισμός της επόμενης. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Η πρώτη οικονομική εταιρική χρήση λήγει στις 31-12-2011.

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να τεθεί κάθε οικονομική δραστηριότητα υπό τον έλεγχο δύο Ελεγκτών Λογιστών, που θα διορίζει κατ’ έτος και θα καθορίζει την αμοιβή τους, οι οποίοι δεν μπορούν να είναι υπάλληλοι της Εταιρείας ή των μελών της. Οι Ελεγκτές αυτοί ελέγχουν όλη την οικονομική δραστηριότητα της Εταιρείας και συντάσσουν εκθέσεις κοινοποιούμενες προς το ΔΣ και προς ένα έκαστο των μελών.

Άρθρο 13
Δαπάνες
Το ΔΣ αποφασίζει για τις λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας. Οι δαπάνες αυτές μπορεί να αφορούν γενικά έξοδα (π,χ. ενοικίων, τηλεφώνου, ηλεκτρικού, δικτύου υπολογιστών κλπ), αγορές αναλώσιμων υλικών, μισθούς αμοιβές, μελέτες, έξοδα ταξιδιών και παραστάσεων.

Άρθρο 14
Βιβλία Εταιρείας

1. Εκτός από τα κατά το νόμο απαιτούμενα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, τηρούνται οπωσδήποτε πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίο Ταμείου και Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχόμενων Εγγράφων.
2. Όλα τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση αμέσως ή με γραπτά και νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους της πορείας των εταιρικών υποθέσεων να εξετάζουν τα βιβλία και τα έγγραφα αυτής και να καταρτίζουν περίληψη της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 15
Λύση
1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Αυτοδίκαια, μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν αποφασιστεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των τακτικών μελών της.

2. Η Εταιρεία δεν λύεται για οποιοδήποτε λόγο που αφορά στο πρόσωπο ενός ή περισσοτέρων μελών της.

3. Η Εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση καταγγελίας της από ένα ή περισσότερα μέλη της, αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών. Το μέλος, που κατήγγειλε την Εταιρεία, αποχωρεί – διαγράφεται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 3.

Άρθρο 16
Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία κατά τη λήξη της τελεί αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση.

2. Χρέη εκκαθαριστού αναλαμβάνει το ΔΣ, το οποίο υποχρεούται να συντάξει ισολογισμό, να πληρώσει τυχόν χρέη της Εταιρείας προς τρίτους και να επιστρέψει στα μέλη της Εταιρείας τις εισφορές τους.

3. Η τύχη της περιουσίας της εταιρείας και η διάθεση της στην περίπτωση της διάλυσης του νομικού προσώπου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Άρθρο 17

Ευθύνες λόγω οικονομικών ζημιών ή υποχρεώσεων
Τα μέλη της Εταιρείας δεν μπορούν να εγείρουν κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αγωγή αποζημίωσης (λόγω ζημιών ή δαπανών) των εισφορών τους αν προηγούμενα δεν κινήσουν τη διαδικασία παύσης αυτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 18

Υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους
Υποχρεώσεις που γεννήθηκαν απέναντι σε τρίτους από τη διαχείριση ή την αντιπροσώπευση της Εταιρείας, βαρύνουν όλα τα μέλη της Εταιρείας, μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται με την περιουσία της έναντι των ατομικών δανειστών των μελών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19
Ως Δ.Σ. της εταιρείας ορίζεται για 4ετή θητεία σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσης κωδικοποίησης, το προεδρείο που έχει εκλεγεί με την από 22/05/2021 απόφαση της Γ.Σ σε αντικατάσταση του προηγούμενου ΔΣ, απαρτιζόμενο από τα εξής μέλη της εταιρείας με τις ιδιότητες που αναφέρονται για καθένα απ’ αυτά.
Νικόλαος Γκόνος  του Χρήστου    Πρόεδρος
Δημήτριος Χανδρινός  του Βασιλείου Γραμματέας Ταμίας
Ευαγγελία Μανιούδη του Κων/νου  Μέλος
Βασίλειος Νατσούλης του Δημητρίου  Μέλος

Άρθρο 20.
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. (άρθρο 741 έως 784).
Άρθρο21.
Το παρόν αποτελείται από 21 άρθρα τροποποιεί το αρχικό καταστατικό της 11 Αυγούστου 2011 και εγκρίνεται σήμερα από τα μέλη – εταίρους που συνήλθαν σε συνεδρίαση στις 22/05/2021 στην Τρίπολη, ορίζεται ότι ως κωδικοποιημένο ισχύει όπως έχει σήμερα πλέον, υπογράφεται από τους εταίρους ως έπεται και παραγγέλλεται η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσης του στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου Τρίπολης και του Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Ώρες Επικοινωνίας: Δευ - Παρ

Δευ – Παρ 10:00 – 18:00

Επικοινωνία

Επικοινώνησε μαζί μας για να σου λύσουμε οποιαδήποτε απορία